O nás

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom v Trenčíne.

- pôsobí v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava,

- činnosťou sa metodicky a organizačne podieľa na rozvoji miestnej kultúry, na uchovávaní a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti,

- vyhľadáva, sprístupňuje a dokumentuje činnosť tvorcov miestnej kultúry, pomáha súborom a jednotlivcom a propaguje kultúrny potenciál regiónu,

- odborne a organizačne spolupracuje pri realizácii kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného charakteru,

- úzko spolupracuje s ďalšími kultúrnymi inštitúciami, špecializovanými zariadeniami, miestnou samosprávou, školami všetkých stupňov, spolkami a záujmovými organizáciami.

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici ponúka:

- koncepčnú, dramatickú a programovú pomoc pri realizácii podujatí, programov, festivalov a výročí,

- základné informácie z histórie kultúry a súčasnosti jednotlivých oblastí regiónu, o kultúrnych pamiatkach a dejateľoch pôsobiacich v regióne,

- grafické návrhy a vyhodnotenia pozvánok, plagátov, bulletinov,

- tvorivé dielne a kurzy tradičných ľudových techník,

- odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozmeru,

- vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach spoločenského života pre rozličné cieľové skupiny,

- sprostredkovanie vystúpení jednotlivcov i kolektívov regiónu zo všetkých oblastí záujmovej umeleckej činnosti.

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pôsobí v oblastiach:

Občianske a záujmové vzdelávanie:

Environmentálna a ekologická výchova, zdravotná výchova, astronomický kabinet, drogová prevencia, výchova k národným tradíciám, ľudové remeslá, kroniky, estetická výchova, občianska obradovosť.

Záujmová umelecká činnosť:

Ochotnícka divadelná činnosť, detská dramatická tvorivosť, umelecký prednes, amatérska literárna tvorba, populárna hudba, dychová hudba, zborový spev, folklórny spev a tanec, ľudová hudba, tradičná ľudová kultúra, nefolklórny tanec, neprofesionálna fotografia a výtvarná tvorba, klubová činnosť.