VODA V PRAXI

VODA V PRAXI

Voda alebo aqua (chemický vzorec H₂O) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je najrozšírenejšou látkou na povrchu Zeme. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom (sneh, ľad), v kvapalnom (voda) a v plynnom (vodná para). 

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Tvorí 70 percent ľudského tela a je nevyhnutná pre rastliny a živočíchy. Ako základná zložka biomasy je hlavným prostriedkom pre transport živín, pre ich prijímanie a vylučovanie. Pre rastliny je významné nielen jej celkové množstvo za rok, ale tiež výskyt a rozdelenie vo vegetačnom období vzhľadom na ich rastové fázy. Pre mnohé živočíchy je voda priamo životným prostredím. 

Celý svet sa dnes zaoberá problémom jej znečistenia. Voda sa znehodnocuje chemickými látkami, ropnými produktmi, ťažkými kovmi, rádioaktívnym odpadom, splaškovými vodami. Medzi najväčšie zdroje znečisťovania patrí výroba celulózy a papiera, spracovanie ropy – ropné uhľovodíky spôsobujú pachové a chuťové závady vôd. 

Aby sa upozornilo na tento problém bol 22.marec vyhlásený za svetový deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporúčaniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby daný deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov.   

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa 22.marca 2023 v Považskom osvetovom stredisku uskutočnilo vzdelávacie podujatie VODA V PRAXI. Lektorom bol Mgr. Marcel Omámik z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka Základnej školy v Považskej Teplej.

Fotogaléria

5 fotografií