Nediskriminácia

Nediskriminácia

Dňa 22.februára 2023 sa v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici uskutočnila prednáška pre stredné školy na tému Nediskriminácia.

Vzdelávacie podujatie bolo zamerané na pracovný trh pre budúcich absolventov, s akcentom na výberové konania, brigády, dohody, fungovanie v pracovnom pomere, ale aj skončenie pracovného pomeru.

Mgr. Michal Horváth zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave odpovedal aj na tieto otázky: Čo vôbec znamená slovo diskriminácia? Prečo k nej dochádza? V čom nám stereotypy pomáhajú a v čom naopak brzdia? Do akej miery môže Vaše meno, či zjav ovplyvniť Vašu profesijný kariéru?  Ako môžeme diskriminácii predchádzať?

Prednášok sa zúčastnili študenti z Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici a Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici.  Lektor rozprával o antidiskriminačnom zákone (Zákon č.365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou). Z daného zákona vyplýva, že každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti: pracovno-právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb, vzdelávania.            

 

        

        

Fotogaléria

5 fotografií