Bez slov

Bez slov

Divadelná dielňa pre vedúcich a členov detských divadelných súborov okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  uskutočnilo 28.11. 2015 v priestoroch POS divadelnú dielňu Bez slov pod lektorským vedením Ing. Vlada Kulíška, výraznej osobnosti slovenskej pantomímy.

Dielňa bola rozdelená do troch častí. V prvej časti boli účastníci oboznámení so stručnou históriou pantomímy a so základnými technikami pantomímy. V druhej časti po uvoľňovacích cvičeniach a precvičení rôznych druhov gest, mimiky, priestorovej a časovej skratke v pantomíme, znázornení ľahkosti a ťažkosti vecí, deti zaujala práca s imaginárnou rekvizitou. Záverečná časť bola venovaná praktickej pantomíme. Deti boli rozdelené do skupín, každá skupina si pripravila krátku etudu na zadanú tému.

Účastníci dielne pracovali aktívne a invenčne.

Fotogaléria

9 fotografií