Ako tvoriť kroniky

Kronika je vzácny a často najkomplexnejší prameň obce či mesta, cez ktorý sa naša generácia oboznamuje s históriou svojich predkov a zároveň prostredníctvom nej odovzdáva informácie o sebe svojim potomkom. Je autorským dielom kronikára, ktorý by mal mať predovšetkým vrelý vzťah k svojej obci či mestu. Preto okrem vzácnej faktografie je kronika spätá i s individualitou a ľudským teplom jej autora a sú za ňou desiatky, stovky hodín práce zanieteného kronikára.

Metodický seminár Ako tvoriť kroniky - ako dokumentovať dôležité aspekty života obce a mesta – priviedol do Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici vo štvrtok 16.11.2023 až 19 kronikárov, starostov obcí a záujemcov o písanie kroník. O úvodnú časť seminára sa informáciami o kronikách predovšetkým z hľadiska Štátneho archívu postarala  Mgr. Helena Hollá (MV SR, Štátny archív Trenčín, vedúca pracoviska Považská Bystrica), ktorá priniesla i niekoľko vzácnych starých kroník k nahliadnutiu a inšpirácii. 

Mgr. Martin Lukáč (geograf, etnológ, historik a metodik kronikárstva a tvorby pamätných kníh) interaktívne viedol ďalšie pokračovanie seminára. Dvere do aktuálnej situácie a  potrieb kronikárov v jednotlivých mestách a obciach regiónu otvorila kronikárska „zoznamka“, v ktorej každý z účastníkov popísal, do akej miery alebo či vôbec vedú v obci/meste kroniku a čo považujú za najpodstatnejšie pri ďalších krokoch k napĺňaniu jej strán a poslania.  

Následne sa lektor sústredil na podstatné rozdiely medzi kronikou, pamätnou knihou a matrikou. Prínosnými boli i informácie o kronikárstve na Hornom Považí  od 80. rokov do súčasnosti. S veľkým záujmom sa stretli i jednotlivé metódy kronikárskej práce a príklady dobrej i zlej praxe zo Slovenska a otázky do diskusie. Stretnutie prebiehalo v príjemnej a priateľskej atmosfére a účastníci sa zhodli na tom, že by privítali pokračovanie vzdelávania v ďalších tematických okruhoch, nakoľko na Slovensku (na rozdiel od Českej republiky) chýba zákon o kronikárstve, ktorý by bol smerodajný tak pre kronikárov, ako aj pre samosprávy, školy a iné subjekty, zapojené do kronikárskej činnosti. Privítali teda i pozvanie lektora do Facebook skupiny Spájame kronikárov Slovenska, ako doposiaľ jedinej celoslovenskej komunikačnej platformy pre kronikárov.

Považské osvetové stredisko, reflektujúc potreby kronikárov, pripravuje pokračovanie tematického seminára i v budúcom roku.

Fotogaléria

18 fotografií